Menu

Title

Subtitle

Nadużycie prawa podmiotowego przez byłego

Niedopuszczalność ustalania kwot zasiłku

W ocenie Sądu Okręgowego zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że spełnione zostały wszystkie przesłanki art. 527 KC, stanowiącego podstawę prawną żądania pozwu. Przyjął Sąd, iż powód wykazał istnienie, na chwilę dokonania darowizny, wierzytelności względem A. W. (1) o znacznej wysokości. Zaskarżona czynność prawna została dokonana przez dłużnika z osobą trzecią, czyli z pozwanym. Strona powodowa wykazała też działanie dłużnika powoda A. W. (1) ze świadomością pokrzywdzenia powoda. Przy tym pozwany działający przez swojego przedstawiciela ustawowego czyli A. W. (1) miał pełną świadomość, że dłużnik dokonał czynności ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Ta ostatnia przesłanka skargi pauliańskiej nie ma przy tym znaczenia wobec treści art. 527 § 3 KC i art. 528 KC. najlepszy adwokat z PolskiNa rozprawie w dniu (...) czerwca 2011 r. zmodyfikowali częściowo swoje roszczenie i wnieśli o zapłatę odszkodowania w wysokości 137.150 zł z tytułu obniżenia wartości należącej do nich nieruchomości znajdującej się w P. przy ul. (...), zapłaty kwoty w wysokości 25.000 zł z tytułu poniesionych kosztów wynagrodzeń prawników i porad prawnych oraz wskazali art. 445 § 1 KC jako podstawę prawną dochodzonego zadośćuczynienia.

skuteczny pełnomocnik do sprawy przed sądem

Jako podstawę materialnoprawną decyzji wskazano art. 102 ust. 5 pkt 24 w zw. z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", art. 8 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.), art. 9 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.), art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach.opinie o łódzkich adwokatachOkolicznością, której znaczenia dla oceny sprzeczności dochodzonego roszczenia z dyspozycją art. 5 KC nie sposób przecenić, a którą - co symptomatyczne - całkowicie pomija powódka w odpowiedzi na apelację, jest fakt podjęcia przez pozwanych decyzji o odsprzedaży lokalu przy braku świadomości co do obowiązku zwrotu bonifikaty (vide: uzasadnienie zaskarżonego wyroku k. 1303). To on bowiem dopiero pozwala na pełne rozeznanie sytuacji, w której pozwani decyzję tą podejmowali, skoro jak zeznał pozwany na rozprawie w dniu 20 maja 2013 r., na pewno nie sprzedaliby lokalu do czasu istnienia obowiązku zwrotu bonifikaty. W takiej zaś sytuacji otwiera się konieczność ustalenia, czy na taki stan rzeczy wpływ miała powódka, a w szczególności czy jej zachowaniu w tym zakresie można przypisać jakiekolwiek uchybienia. obsługa prawna

Content

You can change this Page Layout in the toolbar above if you want to have a different content layout on this page.

You can add more content to this page by clicking the 'Add Content to Page' button.